EMDR 

Wat is EMDR en voor wie?

EMDR staat voor Eye Movement Desensitisation Reprocessing. Het is een wetenschappelijk erg effectieve individuele behandelmethode die toegepast wordt bij mensen die langdurig last blijven ondervinden van de gevolgen van een schokkende ervaring.

Aanhoudende klachten na een traumatische gebeurtenis zijn vaak terugkerende beelden, prikkelbaarheid, slaapmoeilijkheden, concentratieproblemen, hyperalertheid, verminderde belangstelling, negatieve gedachten en gevoelens, nachtmerries, vermijdingsgedrag. Deze klachten vallen onder een posttraumatische stressstoornis, afgekort PTSS. Dit zijn normale reacties op een abnormale situatie. Klachten kunnen zich duidelijk manifesteren vlak na de ingrijpende gebeurtenis, maar kunnen soms ook jaren later meer naar de oppervlakte komen.

PTSS kan ontstaan na een verkeersongeval, een ramp, een overval, pesterijen, seksueel geweld (verkrachting, seksueel misbruik, ongewenste intimiteiten), intra familiaal geweld, narcistische mishandeling,…


Hoe ziet een behandeling eruit?

Een EMDR behandeling is vaak kortdurend en verloopt in fasen. We starten de behandeling met een verkennend gesprek waar de aandacht vooral gelegd wordt op de oorzaken en de achtergrond van de klachten. De psycho-sociale geschiedenis wordt bekeken en de moeilijke ervaringen worden gebundeld. Er wordt tevens ruimte gemaakt voor psycho-educatie.

De volgende fase wordt de stabilisatie fase genoemd. Hoe ga jij om met je emoties? Er wordt een balans opgemaakt van de huidige adequate tools die gebruikt worden door jou om jezelf tot rust te brengen. We breiden deze technieken verder uit zodanig dat je tijdens en na de EMDR voldoende handvaten hebt om jezelf te sturen en je veilig te voelen. Stabiliteit bevordert het herstel van je trauma.

Vervolgens starten we met het verwerkingsproces. Er zal je eerst gevraagd worden om terug te denken aan een beeld van de traumatische gebeurtenis met de bijhorende gedachten, gevoelens en lichamelijke sensaties. Tegelijkertijd zal er een afgeleide stimulus komen. Dit kan de bewegende hand zijn van de therapeut vóór je ogen, geluiden via een koptelefoon, trillingen in je handen of tikken op je knieën. We kiezen samen de gepaste stimulus voor jou. De stimulus wordt afwisselend links en rechts gegeven wat ervoor zorgt dat de linker en rechterhersenhelft wordt geactiveerd. Dit brengt een stroom van gedachten, beelden, gevoelens, lichamelijke gewaarwordingen op gang. Vervolgens zal je gevraagd worden om aan te geven wat er in je omgaat. Hoe langer hoe meer verliest het beeld aan emotionele lading en treedt er rust op.

In de laatste fase, de integratiefase wordt er geleerd om de traumatische ervaring(en) een plek te geven in je dagelijks leven.


Wat zijn de verwachte effecten?

De bilaterale stimulatie (het alternerend aanbieden van tikken, …) zorgt ervoor dat de emotionele lading die gekoppeld is aan de gebeurtenissen zijn kracht verliest. Hierdoor kan je de gebeurtenis makkelijker bekijken. De beelden worden waziger, kleiner en het lichaam wordt rustiger en de gedachten veranderen. Er komen nieuwe inzichten en de gebeurtenis wordt minder bedreigend ervaren. De traumatische gebeurtenis wordt zo langzamerhand beter geïntegreerd in je leven.

Hoe werkt EMDR therapie precies?

EMDR zorgt ervoor dat de traumagerelateerde informatie zoals beelden, betekenissen, emoties en lichamelijke sensaties die opgeslaan zijn, meer toegankelijker worden en het verwerkingssysteem geactiveerd wordt. Het werkgeheugen dat instaat voor het ophalen en opslaan van herinneringen uit het lange termijn geheugen heeft een beperkte capaciteit en geraakt overbelast als er meerdere taken worden uitgevoerd. Zo zal de combinatie van het ophalen van traumatische herinneringen en de bilaterale stimulatie ervoor zorgen dat het werkgeheugen niet meer naar behoren kan werken. Hierdoor zal de emotionele lading verbonden aan het traumatische beeld, aan intensiteit verminderen en kan er een andere gewijzigde betekenisverlening komen die vervolgens zal worden opgeslaan in het lange termijn geheugen.

Bijwerkingen van EMDR?

Na een EMDR sessie kunnen de effecten nog even doorwerken. Het is mogelijk dat je je na een sessie erg moe voelt en dat je het idee hebt even geen controle te hebben. Het is ook mogelijk dat er opnieuw beelden of bijkomende herinneringen en gevoelens opborrelen. Een geruststelling is dat deze opflakkeringen helemaal normaal zijn en niet langer dan 3 dagen aanwezig zullen zijn. Een nieuw evenwicht van rust zal geïnstalleerd worden. Het is aangeraden om een dagboek bij te houden van hetgeen opkomt. Dit kan dan in een volgende sessie verder opgenomen worden.

Trauma

Trauma veroorzaakt veel lijden. Jarenlang kunnen ze ons onderhuids chronisch belasten, ons doen vervreemden van onszelf en de anderen.  
Als we spreken over trauma dan kunnen we dit opdelen in 2 types. Het Type 1 trauma of kortdurende traumatische gebeurtenis worden gekenmerkt door acuut levensgevaar en een plots en onverwacht optreden. Bv. getuige of slachtoffer zijn van natuurrampen, ongevallen, overval, verkrachting,...
Type 2 trauma of langdurige, herhaalde trauma's zijn gebeurtenissen die onvoorspelbaar zijn en chronisch. 
Bv fysieke mishandeling, seksueel misbruik, meerdere verkrachtingen, emotionele verwaarlozing, pesten,...  

Rouw 

Afscheid nemen van een dierbare tijdens een slepend ziekteproces of bij een overlijden kan je leven helemaal doen vastlopen en verstillen. De leegte, de pijn en het gemis sluimeren zachtjes of draven stormend binnen. Heel snel aanwezig of pas jaren later manifesterend.


Je kan bij mij terecht voor psychologische begeleiding rond

  • Rouw bij sterfte: je bent een dierbare verloren
  • Verlaat verdriet: Je bent als kind of puber een ouder of beiden ouders, een zus/broer of een betekenisvol persoon voor jou verloren door sterfte 
  • Fysieke en emotionele afwezigheid van een moeder: Doorheen je leven heb je weinig tot geen contact gehad met je moeder. Je groeide als kind op bij pleegouders of in een adoptiegezin


Leven en dood zijn onafscheidelijk. Ieder mens wordt vroeg of laat geconfronteerd met de sterfelijkheid van het bestaan. Op het ene moment zie je het gebeuren op afstand, een andere keer is het zeer nabij. 


Rouwen als reactie op het verlies is een uniek proces en gebeurt grotendeels in stilte en ook in eenzaamheid. Het blijft in je leven verweven en kan soms zeer veel energie van je vergen.  Tijdens individuele gesprekken wil ik graag jou ondersteunen, stap per stap op jouw tempo.
Er wordt ruimte geboden om te mogen spreken en te ontladen. Het zal je ook meer duidelijk worden wat de symptomen van rouw zijn en hoe deze bij jezelf herkennen, welke soorten rouw er bestaan en hoe je verder kan gaan met verlies.